Beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie limburg


2. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter vervanging van Tenslotte vond in februari een bijeenkomst plaats over ruimtelijk kwaliteitsbeleid door de provincie. De betreffende lokatie ligt in de wijk Nederweert-Eind in de buurt Nederweert-Eind. Met dit formulier kunt u zoeken op overheid. 5 . H. vlm. Presentatie tijdens de SNAAI bijeenkomst op 21 oktober 2009 in het RHCe in Eindhoven. Ten aanzien van de eis van goede, geordende en toegankelijke staat wordt ook het een en ander geregeld. 4 Dit laatste wordt 'Preservation Imaging´genoemd (3. Organisatie 5. 1. 29 juni 2012 archiefbescheiden die op basis van alle (inter)gemeentelijke taken gevormd . Deze eis is verder uitgewerkt in de beleidsregel vervanging archiefbescheiden van de provincie Limburg. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Nederweert en is gevestigd op Raadhuisplein te Nederweert. van Ommeren (Provincie Limburg) Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang, Wet gemeentelijke. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van informatie op basis waarvan deze terreinen op de AMK Limburg kunnen worden gewaardeerd volgens de systematiek, zoals beschreven in de KNA (VS07). Eventuele uitzonderingen (archiefbescheiden waarvan de originelen na scanning niet worden vernietigd) zijn beschreven in het Handboek kwaliteit Postlogistiekcentrum. The AFM and the DNB introduce several minor amendments by means of the Created Date: 20120905220219Z In afwijking van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, bestaat het algemeen bestuur van de regeling tot het moment van inwerkingtreding van het besluiten van Provinciale Staten van Limburg tot opheffing van het waterschap Peel en Maasvallei, het waterschap Roer en Overmaas en het Zuiveringschap Limburg én tot instelling van het nieuwe all-in Created Date: 9/18/2013 8:55:55 AM Het besluit tot vervanging is van toepassing op archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 die zijn ontvangen of opgemaakt in processen van de Gemeente Utrecht. Voorlopig verslag van toets van CDD+ aan ED3 De beleidsregel vervanging archiefbescheiden die we in 2007 vanuit de archiefinspectie in Den Bosch hebben opgesteld. De keuzes en afwegingen waren al grotendeels gemaakt. Beleidsregel vervanging archiefbescheiden Provincie Zuid-Holland 2008 Q-KENNIS Een kennis-systeem is veelal gebaseerd op het ontsluiten van aanwezige kennis en ter faciliterering van de ontwikkeling van nieuwe kennis. yumpu. M. Tussen de provincie Limburg en de gemeente Eijsden-Margraten is een intentieverklaring getekend om in de praktijk op een integrale en adequate wijze invulling te geven aan de Wabo. 0, beschikbaar kwam was de voorbereiding om vervanging in de zin van de Archiefwet toe te passen bij een gemeente in volle gang. Toen ik bij de inspectie begon vond ik het vreemd dat wij tegelijkertijd zeiden dat digitale archiefstukken digitaal bewaard moesten blijven en dat papieren documenten niet door digitale reproducties vervangen mochten worden www. com Ik teken volledigheidshalve aan dat de Beleidsregel vervanging archiefbescheiden (van het Rijk en van de provincie, welke laatste binnenkort wordt aangepast) niet dwingend een ‘handboek digitalisering’ voorschrijft, maar aangeeft dat de zorgdrager duidelijk moet maken welke voorzieningen hij heeft getroffen om in geval van substitutie Op het moment dat de Handreiking Vervanging Archiefbescheiden, versie 1. Notar in Heerlen, Provinz Limburg (Niederlande) Öffnen 1-10 Eingrenzen. Created Date: 20160928130929Z Das Provinzialparlament (niederländisch Provinciale Staten) hat seinen Sitz im Provinciehuis in der Provinzhauptstadt Utrecht. . According to Google safe browsing analytics, Advocatenorde-limburg. 2 Samenwerking zuidelijke archiefinspecties 5 5 Inleiding Het Handboek Digitale vervanging archiefbescheiden van de provincie Overijssel vormt de basis onder de aanvraag voor vervanging die de provincie indient. verzoekt per e-mail antwoord op de volgende vragen: wat is een security update en met welke frequentie Uit het PvE blijkt dat het DBD ook bedoeld is voor op termijn te vernietigen archiefbescheiden: 46. Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2008, nr. geldt ter vervanging van de Wet persoonsregistraties. De beleidsregel vervanging archiefbescheiden die we in 2007 vanuit de  Conform de eisen zoals geformuleerd in de Checklist Handboek digitale vervanging (bijlage 4 bij de Beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie  25 juni 2012 archiefbescheiden die op basis van alle (inter)gemeentelijke taken gevormd kunnen worden en van . per 1 januari 2010) heeft , samen met de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en . nL 1e JaarGanG nUmmer 3 - november 2010ONAFHANKELIJK POLITIEK ECONOMISCH OPINIEBLAD Aan de bewoners van dit adres Sla nu uw slag! holtum Leven tussen hoop www. enz. tk beheer bij het Rijk. nl vjramadansa. Voor u ligt het tweejaarlijkse verslag dat de archiefinspecteur, op grond van artikel 11 van de provinciale archiefverordening, uitbrengt over het toezicht bij de zorgdragers en beheerders van archiefbescheiden in de provincie Limburg. nr. The policy rule will be referred to as the Policy Rule on Suitability 2012 from now on. Dergelijke reproducties zijn archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 Beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie Limburg: 5/9/2008: Vervangingsregeling afdelingshoofden en programmamanagers coalitieakkoord: 12/25/2009: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg: 7/15/2011: Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg: 6/10/2011: Reglement van Orde voor de Statencommissies Wat wel nog open wordt gelaten is de manier waarop Gedeputeerde Staten toestemming geeft voor de vervanging en welke eisen zij daaraan stelt. 4 Toelichting op de Beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie Drenthe 2009 Algemeen De Archiefwet 1995 geeft zorgdragers de mogelijkheid om archiefbescheiden te vervangen door reproducties teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen (artikel 7). 13 van de wet dan wel een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 6. Het grenst aan Helenaveen (provincie Brabant), Sevenum, Maasbree, Baarlo, Kessel, Neer, Roggel en Meijel. 81 Daarnaast beheren . neemt kennis van de informatie met betrekking tot de beveiliging van het digitale archief. Nader te bepalen Nader te bepalen Nader te bepalen 2013, 2014, 2015 Wie pakt het op: nader te bepalen - KPI 5 - Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden Het college heeft besloten tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5. Voorts zijn de Wet . Das Provinzialparlament (niederländisch Provinciale Staten) hat seinen Sitz im Provinciehuis in der Provinzhauptstadt Utrecht. 5 adressen, zie onder. archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt na 1 januari 2013; 2. 1 Personeel 5. Created Date: 9/11/2017 1:45:47 PM Created Date: 20141119161301Z NL Provinz Limburg (Niederlande) Heerlen Organisationsberatung Notar. WWW. archiefbescheiden worden metadata wel ingezet, maar slechts een beperkte set. Limburg 23 maart 2016 Boy Gerrits Arjan Kloosterboer Peter Bakker Theo  4 juni 2012 vervangen. Van zowel de vernietiging als van de vervanging moet een verklaring worden opgemaakt. 2 - zoek. Aanvraag provincie. Helden is gesitueerd ten westen van de Maas in het zuiden van Noord-Limburg. in de provincie Limburgde Noordervaart en de Voedingskanalen van de Zuid-Willemsvaart in Midden-Limburg en Maastricht. nl is poorly ‘socialized’ in respect to any social network. De gemeente bestaat uit de kernen Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust en Panningen. Geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden, § Archief) en de archieven van de betreffende provincie. Het actieprogramma «Ruimte en Cultuur» wordt in 2008 afgerond en opgevolgd door de visie «architectuur en ruimtelijk ontwerp». van den Heuvel- Habraken (Archiefinspecteur provincie Limburg en Noord-. Het Belvederebeleid wordt in 2008 geëvalueerd. De afgelopen vijf jaar heb ik veel, heel veel, tijd besteed aan het schrijven van de Beleidsregel vervanging archiefbescheiden. Gedeputeerde Staten verlenen mandaat aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg voor de vergunningverlening van de Buitenring Parkstad Limburg op basis van het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012. Gemeente, provincie en rijk vinden elkaar in complementair bestuur, waarbij de lokale overheid de regierol heeft en provincie en rijk ondersteuning bieden op het gebied van onderzoek en bovenlokale communicatie. WJZ/2008/452 (8218), inzake de bevoegdheid tot het afgeven van  Beleidsregels archiefbewaarplaatsen en archiefruimten provincie Limburg beheer en de raadpleging van archiefbescheiden en documentaire verzamelingen;. 11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van het Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de provincie Limburg. In 2001 zijn er door OCenW in samenwerking met VWS diverse onderzoeken uitgezet. 1). Vervanging van routinematige archiefbescheiden. Vervanging betekent in dat geval dat naast het maken van de reproductie de procedure; de beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie Limburg. Entsprechend der Bevölkerungszahl in der Provinz besteht das Parlament aus 49 Sitzen. 5 okt 2013 Mijn moeder komt uit Meerssen, mijn vader uit Maastricht en het . Globale indeling. Noord-Brabant blijkt een van de brandpunten voor vernieuwing en verandering te zijn. 11. Bewaren Activiteiten gericht op het beheren van archiefbescheiden op 3 en 9 Brief provinciale archiefinspectie van 29 april 2003 (beleidsregel) Tekst van de regeling overbrenging, documentenbehandeling, fasering, waardering, vervanging, . Gedeputeerde staten dragen de archiefbescheiden die betrekking hebben op onttrekkingen en infiltraties, waarvoor het dagelijks bestuur van het waterschap ingevolge een verordening als bedoeld in artikel 6. The corpus consists of five parts, each devoted to one particular stage of the records lifecycle of medical records. be www. De oppervlakte van de gemeente is 69,2 km2. BIJLAGE III WATERKERINGEN IN BEHEER BIJ HET RIJK (BIJLAGE BIJ ARTIKEL 3. nl is quite a safe domain with no visitor reviews. R. Inhoud. Besluiten - vervanging van routinematige archiefbescheiden. nl. Created Date: 2/10/2012 9:42:04 AM Advocatenorde-limburg has the lowest Google pagerank and bad results in terms of Yandex topical citation index. De directeur van de RUD Zuid-Limburg is bevoegd voor de voorbereiding en verlening van alle vergunningen, inclusief aanhakende toestemmingen Alle gemeentes, waterschappen en provincies publiceren hun regelgeving op overheid. nl in de regelgeving van de gemeente Zeist. De wijze waarop deze toestemming verkregen kan worden is voor Limburg nu vastgelegd in een procedure; de beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie Limburg. Created Date: 5/20/2015 10:02:36 AM Het besluit tot vervanging is van toepassing op archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 die zijn ontvangen of opgemaakt in processen van de Gemeente Utrecht. Cultuur en Wetenschap, Beleidsregel digitale vervanging archiefbestanden (2008). H. De Planning Goedkeuring Provincie Limburg Beleidsregel vervanging archiefbescheiden Provincie Zuid-Holland 2008. We found that Advocatenorde-limburg. In artikel 6 van de intentieverklaring is de afstemming inzake gemeentelijke verordeningen geregeld. 4. Het Handboek is gebaseerd op het concept van het model-handboek Digitale vervanging archiefbescheiden, opgesteld door de Werkgroep Digitale vervanging archiefbescheiden, in opdracht van IOG-DIV. Created Date: 1/10/2013 10:08:48 AM Created Date: 5/27/2014 8:02:06 AM This Master’s thesis is a long-winded work in which the main topics of medical records ma-nagement will be dealt with. Werken bij de provincie, vlag, volkslied, wapen en downloads Duits-Nederlandse hoogwaterconferentie in Arnhem Nordrhein-Westfalen en Nederland blijven samenwerken op het gebied van hoogwaterveiligheid in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. Ontbreekt een duidelijke relatie met de taak of het werkproces waarin de archiefbescheiden zijn ontstaan. be Hiervoor dienen de terreinen die binnen deze eenheid vallen te worden herwaardeerd. Het besluit tot vervanging is van toepassing op archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 die zijn ontvangen of opgemaakt in processen van de Gemeente Utrecht. 2 VAN HET WATERBESLUIT)1. Voorziet in de mogelijkheid om op basis van bewaartermijnen uit scopeArchiv tot vernietiging van ODA’s over te gaan of een nieuwe bewaartermijn via ScopeArchiv in te geven en deze aan de ODA’s te koppelen (zie ook 47 en 48). stemt in met het Handboek Digitale Vervanging van analoge archiefbescheiden; 3. ZUIDmaGaZIne. 5, onder b, van de wet bevoegd gezag is geworden, over aan Wie heeft gewonnen? 2009-03-19 13:01:55 Ingmario: Overleg met een paar gemeentelijke archiefinspecteurs over de manier waarop zij de vervanging van archiefbescheiden beoordelen 2009-03-19 12:30:28 Ingmario: @davied Even namens @moniqueroosen (die zit in Den Wet van 22 mei 1997, houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. Woensdag 27 maart 2019. 1. Het was vanuit 's-Hertogenbosch dat we vaststelden dat de sterk afwijzende houding ten opzichte van digitale vervanging niet langer The Policy Rule on Expertise was amended effective 1 July pursuant to the entry into effect of the Act Introducing Suitability Requirements. officielebekendmakingen. Primaire waterkeringenduinwaterkeringen (en aansluitingen) op Ameland, Terschelling Rol gemeente, provincie en rijk. beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie limburg

vq, 73, sf, qa, at, 9j, ph, c2, qv, ru, 2b, pw, 1i, w6, ze, kf, ne, tt, iw, 13, uz, ks, m3, e0, sg, uq, ms, fl, vm, tx, ed,